Nume (Ex: Vodă)

Prenume (Ex: Ștefan)

Dosar (Ex: 12345)

Art. 11 din Legea nr. 21/1991

“(1) Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţara sau cu menţinerea acestuia în străinătate”.

 

ACTE NECESARE pentru depunerea dosarului de redobândire a cetăţeniei

 • Buletinul sau cartea de identitate în copie legalizată;
 • Paşaport + copie legalizată;
 • Cazier judiciar din România;
 • Cazier judiciar din Republica Moldova;
 • Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români;( Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere ! )
 • Declaraţie personală, autentificată la notar sau Secţia Consulară din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 • Declaraţie personală autentificată la notar sau Secţia Consulară din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la Secţia Consulara a Ambasadei României în Republica Moldova, Chişinău, prin care solicită rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în Republica Moldova; Această declaraţie notarială este supusă taxelor consulare (60 euro);
 • Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;
 • Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar, dacă este cazul;
 • In cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimţământul minorilor pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte; 

-Toate actele se depun într-un dosar de carton cu şină.

-Cererile se depun personal şi doar în cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat);

-Cererile se primesc numai daca sunt însoţite de toate documentele necesare şi nu există neconcordanţe între datele de stare civilă ;

IMPORTANT:

 • Cererile pot fi depuse şi la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie precum şi la birourile teritoriale din Iaşi, Galaţi, Suceava, Timişoara şi Cluj-Napoca fără a fi nevoie de un permis de şedere pe teritoriul României. Centrele menţionate pot fi localizate mai uşor în pagina cu Adrese utile.
 • Nu se percep taxe Toate actele se depun într-un dosar cu şină.
 • Cererile se depun personal şi doar în cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat).
 • Cererile se primesc numai însoţite de toate documentele
 • Cererile se depun la Ambasada României din ţara de domiciliu sau reşedinţă.
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere.
 • Nu este necesară apostilarea pentru documentele din Republica Moldova şi cele din Ucraina.

ACTE NECESARE pentru programare la depunerea jurământului la Consulatul României în RM 

În vederea programării pentru depunerea jurământului de credinţă faţă de România, este necesar să sunaţi la Call Center Programări022 855 002, fax: +(373) 22 260 740; Program de lucru: Luni - Vineri, orele: 8.00 - 16.00. 

Depunerea juramantului de credinta la  Secţia Consulară a Ambasadei României din Chişinău (str. Grigore Ureche nr. 2, program luni-vineri, ora 08.00-14.00) se efectuează numai pe bază de programare preleabilă.

La prezentare trebuie să aveţi asupra dvs. următoarele documente:

 • înştiinţarea scrisa cu privire la acordarea cetăţeniei române primită din partea ANC;
 • buletin de identitate cu foaia de însoţire (original şi copie simplă);
 • paşaport moldovenesc (original şi copie simplă);
 • certificat de naştere (c original şi copie simplă);
 • certificat de căsătorie, dacă există (original şi copie simplă);
 • 2 fotografii identice, de dată recentă, format 3,5 x 4,5 (cm).

MODELE ACTE

www.cetatenie.ro vă oferă cea mai completă şi uniformă listă de modele ale actelor care vă pot fi utile pe parcursul procesului de redobândire a cetăţeniei române.

Lista actelor, în continuă actualizare, o puteţi găsi la adresa: Modele acte

 ACTELE NECESARE pentru înscrierea certificatului de naştere pentru cetăţean român major

 • certificat de naştere titular, emis de autorităţile Republicii Moldova, original + copie legalizată la notar ;
 • dovada cetăţenie română, original + copie simplă ;
 • certificat de căsătorie, copie simplă (dacă este cazul) ;
 • extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces original/certifcat de schimbare nume, original + copii simple (daca este cazul) ;
 • buletin moldovenesc, original + copie simplă ;

Dacă actele se depun prin împuternicit (numai rude, afini -  gradul I) se mai depun si urmatoarele:
 - procură original + copie simplă ;
- acte identitate împuternicit (B.I moldovenesc sau C.I., original + copie simplă).
Pentru obţinerea Codului Numeric Personal:
 - certificat de naştere - copie simplă;
 - dovada cetăţeniei române - copie simplă;
 - buletin moldovenesc - copie simplă;
 - certificat de căsătorie, extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces original + copii simple (daca este cazul) ;
Pentru persoanele născute până în data de 31.12.1979, inclusiv:
Certificatul de Naştere care are înscris Codul Numeric personal se eliberează în cca. 30 de zile de la depunerea documentelor. Taxa consulară este de 130 euro pentru cazul în care documentele se depun în termen de 6 luni de la redobândirea cetăţeniei române şi de 175 euro pentru cazul în care documentele se depun după o perioadă mai mare de 6 luni, de la redobândirea cetăţeniei române.
Pentru persoanele născute după data de 01.01.1980:
Certificatul de Naştere care are înscris Codul Numeric personal se eliberează în regim de urgenţă (48 de ore de la depunerea documentelor). Taxa consulară este de 110 euro pentru cazul în care documentele se depun în termen de 6 luni de la redobândirea cetăţeniei române şi de 155 euro pentru cazul în care documentele se depun după o perioadă mai mare de 6 luni, de la redobândirea cetăţeniei române.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE PENTRU COPIL MINOR:

 • certificat de naştere original + copie legalizată la notar;
 • certificat de căsătorie românesc părinţi (original si copie simplă) ;
 • certificat de naştere părinti româneşti/ moldoveneşti  (original si copii simple); 
 • dovezi cetăţenie părinţi / paşapoarte româneşti (original şi copie simplă);
 • acte identitate(buletin) părinţi originale + copie simplă,
 • extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces original + copii simple (dacă este cazul); Cetăţenii români trebuie să aibă inscrise menţiunile de divorţ/deces soţ pe spatele certificatului de naştere românesc dacă au mai fost casătoriţi.
 • acordul notarial al părintelui care nu este cetăţean român pentru înscrierea certificatului de naştere (pentru copii născuţi  după dobândirea cetăţeniei române) - original;
 • declaraţia ambilor părinţi pentru stabilirea domiciliului minorului în cazul în care părinţii au domicilii diferite (este gratuit si se completează la Secţia Consulară);
 • în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia prin declaraţie notarială. 

Dacă actele se depun prin împuternicit (numai ruda sau afin gradul I) se mai depun si urmatoarele:
-  procură specială pentru Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova în vederea înscrierii certificatului de naştere în registrele de stare civilă româneşti original + copie simplă;
- acte identitate împuternicit  (B.I. moldovenesc sau C.I.,  original + copie simplă);

Certificatele se eliberează în regim de urgenţă (48 de ore de la depunerea documentelor). Taxa consulară este de 110 euro pentru cazul în care documentele se depun în termen de 6 luni de la dobândirea cetăţeniei române şi de 155 euro pentru cazul în care documentele se depun după o perioadă mai mare de 6 luni, de la dobândirea cetăţeniei române.

ACTE NECESARE pentru înscrierea certificatului de căsătorie:

 • certificatul de căsătorie moldovenesc, în original şi copie legalizată;
 • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la Secţia consulară);
 • original şi copia buletinelor de identitate - ambii soţi;
 •  original şi copia dovada cetăţeniei române (pentru soţul/soţia cetăţean român)
 •  original şi copia certificatelor de naştere ale ambilor soţi;  Cetăţeanul român trebuie să prezinte certificatul de naştere românesc, cu toate menţiunile înscrise  - divorţ/schimbare nume, etc. (dacă este cazul).

Taxa consulară:

 - pentru înscrierea certificatului în termen de până la şase luni de la căsătorie (sau de la dobândirea cetăţeniei române) – 110 euro,

- pentru înscrierea certificatului la peste şase luni de la căsătorie – 155 euro.

Toate serviciile de înscriere se efectuează în regim de urgenţă - 48 de ore.

ACTE NECESARE paşaport simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)

a) cererea de obţinere a paşaportului (furnizată de sistemul informatic la consulat);

b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului;

c) permisul de şedere original sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă eliberat de primăria locală, paşaportul emis de autorităţile ţării de reşedinţă în cazul în care aveţi cetăţenia acesteia, etc.) în original ;

d) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – permisul de conducere care menţionează domiciliul pentru statele care nu eliberează străinilor cărţi de identitate sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală;

e) certificatul de naştere romanesc in original;

f) certificatul de căsătorie romanesc in original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);

g) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru cei divorţaţi);

h) certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pentru cei văduvi);

i) paşaportul vechi in original;

j) buletinele sau cărţile de identitate româneşti in original. 

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate - pentru minor:

a) cererea de obţinere a paşaportului;

b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului;

c) permisul de şedere original al părinţilor/părintelui în care să fie inclus minorul ori permis de şedere emis de autorităţile statului de reşedinţă având ca titular minorul sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală, paşaportul emis de autorităţile statului de reşedinţă dacă minorul are cetăţenia acestuia, etc.) în original.

d) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – dacă este cazul în funcţie de vârstă sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală;

e) certificatul de naştere românesc în original;

f) certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;

g) sentinţa de divorţ rămasă definitiva in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;

h) Hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care se încredinţează minorul reprezentantului său legal care face cererea de eliberarea a paşaportului (pentru minorii sub 14 ani) sau care îşi exprimă acordul sub forma declaraţiei legalizate;

i) certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);

j) paşapoartele părinţilor in original / pentru spaţiul UE cărţile de identitate în original;

k) declaraţia de acord a părinţilor / părintelui / tutore lui / reprezentantului legal, după caz.

ATENŢIE! Paşaportul CRDS poate fi electronic sau temporar. Paşaportul temporar are perioada de valabilitate de 1 an iar paşaportul electronic este valabil 3 ani pentru minorii cu vârste sub 6 ani şi 5 ani pentru cetăţenii români cu vârste peste 6 ani.

ACTE NECESARE pentru înscrierea certificatului de deces

În vederea solicitării înscrierii certificatului de deces moldovenesc în registrele de stare civilă române, persoana interesată se poate adresa Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova, Chişinău, doar în situaţia în care decesul a fost pe teritoriul Republicii Moldova.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de deces moldovenesc în original, o copie legalizata, documentele decedatului (certificat de naştere, buletin de identitate, paşaport, dovada cetăţeniei române) - originale şi copii simple, copia actului de identitate al solicitantului, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.